Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Ministerrådet: Verksamhet och beslutsfattande

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Verksamhet och beslutsfattande

Rådet sammanträder i tio olika konstellationer enligt det ämnesområde som behandlas, och ämnesområdet avgör vilken minister som deltar.

 • Allmänna frågor
 • Utrikes frågor
 • Ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin)
 • Rättsliga och inrikes frågor (RIF)
 • Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjuvård samt konsumentfrågor
 • Konkurrenskraft (inre marknaden, industri och forskning)
 • Transport, telekommunikation och energi
 • Jordbruk och fiske
 • Miljö
 • Utbildning, ungdom och kultur

EU:s förbindelser med resten av världen behandlas i rådet för utrikes frågor. Rådet för allmänna frågor ansvarar för samordningen av de övriga rådskonstellationernas arbete, beredningen av Europeiska rådets möten, institutionella frågor och utvidgningen.

Det land som är EU:s ordförandeland leder rådets arbete under det halvår som ordförandeskapet varar. Ett undantag utgörs av rådet för utrikes frågor som leds av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Rådets huvuduppgifter

 • att anta EU:s lagstiftning tillsammans med Europaparlamentet
 • att samordna medlemsstaternas ekonomiska och sociala politik
 • att sluta internationella avtal mellan EU och andra stater eller organisationer
 • att godkänna EU:s budget tillsammans med Europaparlamentet
 • att utveckla den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
 • att samordna samarbetet mellan EU-ländernas nationella domstolar, polisväsen, tullmyndigheter och invandrarmyndigheter.

Beslut med kvalificerad majoritet

Ministerrådet fattar beslut antingen enhälligt, med kvalificerad majoritet eller enkel majoritet. Merparten av besluten fattas med kvalificerad majoritet. Enhällighet krävs alltjämt bland annat inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, skattepolitiken och i försvarsfrågor.

När beslut fattas med kvalificerad majoritet viktas rösterna enligt medlemsländernas folkmängd. Hur många röster var och en medlemsstat har är fastställt i grundfördragen.

Röster per medlemsstat

Italien, Frankrike, Tyskland, Förenade kungariket 29
Spanien, Polen 27
Rumänien 14
Nederländerna 13
Belgien, Grekland, Portugal, Tjeckiska republiken, Ungern 12
Bulgarien, Österrike, Sverige 10
Irland, Kroatien, Litauen, Slovakien, Finland, Danmark 7
Cypern, Lettland, Luxemburg, Slovenien, Estland 4
Malta 3
SAMMANLAGT 352

För kvalificerad majoritet krävs att en majoritet av medlemsstaterna godkänner ett förslag (i vissa fall krävs minst två tredjedelars majoritet). Dessutom måste förslaget få minst 260 röster av 352 möjliga.

Varje medlemsstat kan därtill be om en kontroll att de medlemsstater som röstat för ett förslag representerar minst 62 procent av unionens hela befolkning. Om detta villkor inte uppfylls, godkänns inte beslutet.

Genom Lissabonfördraget införs ett system med dubbel majoritet, enligt vilket det för kvalificerad majoritet krävs minst 55 procent och minst 15 av medlemsstaterna som representerar minst 65 procent av unionens befolkning. För att blockera ett beslut krävs dock alltid minst fyra medlemsstater. Meningen är att systemet med dubbel majoritet ska börja tillämpas 1.11.2014.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.1.2014


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter