Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 12.10.2017 | Utrikesministeriet

Utrikesministeriet har undersökt åsikterna om de konsulära tjänsterna och resetjänsterna ‒ över hälften av kunderna nöjda

Pressmeddelande 177/2017
12.10.2017

Vid Finlands ambassader och konsulat registrerades kring 55 000 konsulära tjänster under 2016. Utrikesministeriet har låtit utföra en enkät om sina konsulära tjänster och tjänster för resenärer och fick 359 svar. Av dem som svarade var lite över 60 procent kvinnor och de flesta var mellan 25 och 64 år.

De som svarade på enkäten är ganska eller mycket nöjda bland annat med den smidiga kontakten, den sakkunniga, sakliga och vänliga servicen, hur snabbt ärenden hanteras, anvisningarnas begriplighet och hur man får tag på servicepersonalen. Enkäten visar att hela organisationen måste utvecklas för att ge en enhetligare serviceupplevelse. Också i framtiden ska både utrikesministeriet, ambassaderna och konsulaten satsa på kundservice som är av jämn kvalitet, vänlig och lättillgänglig.

Vitsordet för det allmänna intrycket var 3,8 på en skala från ett till fem, och 66 procent av de som svarade var mycket eller ganska nöjda med den service de hade fått. Man kunde ge ett skolvitsord åt utrikesministeriets konsulära tjänster och tjänster för resenärer. Medeltalet blev 8,1, vilket kan anses vara ett gott vitsord.

Bland dem som svarade på enkäten var de vanligaste orsakerna till kontakten med utrikesförvaltningen:

  • ansökan om pass utomlands (36,7 procent)
  • resesäkerhet / reseanmälan (31,2 procent)
  • legalisering av handlingar / notarietjänster (13,8 procent).

Utrikesministeriets jourcenter betjänar dygnet runt

I enkäten kartlades också hur väl allmänheten känner till de fyra R:en i utrikesministeriets resesäkerhetstjänster (resemeddelandet, reseanmälan, resehandlingar och reseförsäkring). Av alla dem som svarade uppgav 68,7 procent att de gjort en reseanmälan före en resa. Nästan lika många, 66 procent, hade läst resemeddelandet om mållandet.

Nästan hälften, 47,8 procent, uppgav att de oftast ordnar sina utlandsresor själva och närmare hälften, 41,3 procent, uppgav att de är bosatta utomlands.

Åren 2015 och 2016 flyttades den konsulära jourverksamheten vid ambassaderna och konsulaten till ett jourcenter som inrättades i Helsingfors. Utrikesministeriets jourcenter betjänar dygnet runt. Förra året tog centret emot flera tusen samtal. Av dem som svarade på enkäten hade emellertid endast 5,2 procent (18 personer) varit i kontakt med utrikesministeriets konsulära jourcenter. Utrikesministeriet bemödar sig om att öka kunskapen om jourcentrets tjänster.

Enkäten stödde också intrycket att det fortfarande finns många tjänster som allmänheten felaktigt tror att utrikesministeriet ansvarar för genom någon underlydande myndighet, till exempel andra länders inresebestämmelser. Om man söker information om visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i ett annat land ska man vända sig till landets egna myndigheter, till exempel landets ambassad i Finland.

Fortsatt satsning på resesäkerheten

Utrikesministeriets enkät om synen på de konsulära tjänsterna och resetjänster utfördes i juli och augusti. Avsikten med användarenkäten var att ge användarna en möjlighet att bedöma den kundbetjäning de fått vid ministeriet eller någon av Finlands ambassader eller konsulat i utlandet, och att undersöka i vilken utsträckning allmänheten känner till de tjänster som utrikesministeriet erbjuder när det gäller resesäkerhet. Samtidigt mättes det hur väl kommunikationen om resesäkerhet har lyckats och utvecklingsbehoven kartlades.

Det har gått nästan tio år sedan den senaste kundenkäten. Under dessa tio år har de konsulära tjänsternas och kristjänsternas uppgiftsfält märkbart utökats och blivit mångsidigare. Finländarna gör årligen tio miljoner utlandsresor. I takt med att resandet ökar har också utrikeministeriets kundkontakter ökat i antal och ärendena är mera invecklade än tidigare.

Till de konsulära tjänsterna hör bland annat att bistå vid anhållande eller häktning utomlands, att hjälpa personer som har råkat ut för ett brott eller en allvarlig olycka utomlands och att bevilja provisoriska resehandlingar.

Ytterligare information: Juha Savolainen, tfn +358 295 351 508

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.10.2017


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter