Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ministerineuvostot jatkuvat Luxemburgissa - Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.4.2012

Ministerineuvostot jatkuvat Luxemburgissa

Huhtikuussa Euroopan unionin ministerineuvostot kokoontuvat Brysselin sijasta Luxemburgissa. Maanantaina 23. huhtikuuta EU-jäsenvaltioiden ulkoministerit kokoontuvat ulkoasiainneuvoston istuntoon ja tiistaina 24. huhtikuuta puolestaan järjestetään yleisten asioiden neuvoston kokous. Viikon loppupuolella 26. - 27. huhtikuuta kokoontuu maatalous- ja kalastusasioiden neuvosto sekä oikeus- ja sisäasioiden neuvosto. Päivitämme tarkempia tietoja Vinkkejä viikosta -palstalle tämän viikon aikana.

Maatalous- ja kalastusneuvoston kokous Luxemburgissa 26.-27.4.

Tiedote MMM 2012

Maatalous- ja kalastusneuvosto käy huhtikuun kaksipäiväisessä kokouksessaan läpi CAP-uudistukseen liittyvää suorien tukien asetusta. Lisäksi käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen kalastuspolitiikan asetusehdotusta.

Puheenjohtajamaa Tanska on laatinut kysymykset keskustelujen pohjaksi. Suoria tukia koskevat kysymykset koskevat nuorten viljelijöiden ja pienten tilojen tukijärjestelmiä, vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea ja täydentävää tukea viljelijöille alueilla, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita. Lisäksi tukikeskustelussa käydään läpi tukien jäsenmaan sisäistä uudelleenjakoa, aktiiviviljelijän määritelmää sekä suurtiloja koskevaa tilakohtaista tukikattoa.

Suomen kanta on, että pienten tilojen tukijärjestelmän ja nuorten viljelijöiden tuen on oltava jäsenmaalle vapaaehtoisia. Nuorten viljelijöiden tukeen käytettävä enimmäismäärä pitäisi nostaa enintään viiteen prosenttiin suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä ja tukea pitäisi maksaa kaikkien nuoren viljelijän aktivoimien tukioikeuksien perusteella. Suomi pitää hyvänä, että tuotantosidonnaisia tukia voitaisiin maksaa jatkossakin, sillä niillä on erittäin tärkeä merkitys erityisesti luonnonolosuhteiltaan heikoilla alueilla, joilla tuotantokustannukset ovat korkeita.

Hyvänä Suomi pitää myös komission tavoitetta tukien suuntaamisesta aktiiviviljelijöille, eli niille viljelijöille, jotka käytännössä huolehtivat maan viljelystä tai eläinten kasvatuksesta. Aktiiviviljelijän tarkempi määrittely tulisi jättää kansalliseen päätösvaltaan, jotta maatalouden erityispiirteet eri puolilla yhteisöä voidaan ottaa huomioon.

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevasta ehdotuksesta. Puheenjohtajamaa on määritellyt aiheiksi kalastuspolitiikan alueellistamisen ja siirrettävät kalastusoikeudet.

Suomi tuo keskustelussa esiin, että alueellistaminen on tärkeä elementti yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisessa. Alueellistamissäännösten pitää mahdollistaa se, että jäsenvaltiot yksin tai yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa ohjaavat kalastusta merialueiden alueellisten olosuhteiden perusteella.

Suomi ei kannata ehdotusta, jonka mukaan jäsenvaltiot velvoitettaisiin siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien käyttöönottoon. Tällaisten järjestelmien käyttöönoton pitäisi perustua kansalliseen harkintaan ja päätöksentekoon. Kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien tasapainon ylläpitäminen on Suomen kannan mukaan vaikeaa, koska kalakannat vaihtelevat myös luontaisesti ja voivat aiheuttaa yli- tai alikapasiteettitilanteen. Siirrettävät kalastusoikeudet eivät voi täysin ratkaista tätä ongelmaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 9 160 52428 (maatalous)

kalastusneuvos Markku Aro, p. +358 9 160 53361 (yhteinen kalastuspolitikka)

EU:n oikeusministerit ohjaavat kokouksessaan oikeusalan säädösvalmistelua ja kiirehtivät EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen

Tiedote OM 2012

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 26.-27. huhtikuuta Luxemburgissa. Oikeusasioissa Suomea edustaa kokouksessa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministerit ohjaavat kokouksessa rikos- ja siviilioikeudellisten lainsäädäntöhankkeiden jatkoneuvotteluja EU:ssa. Komissaari Cecilia Malmström esittelee ministereille direktiiviehdotuksen, jonka tavoitteena on helpottaa jäsenvaltioiden viranomaisia jäädyttämään ja tuomitsemaan menetetyksi rikoshyöty, joka on saatu rajat ylittävästä ja vakavasta rikollisuudesta.

Tarkoitus on myös hyväksyä osia direktiivistä, jolla kriminalisoidaan vakavimmat markkinoiden väärinkäyttöä koskevat teot liittyen sisäpiirikauppoihin ja markkinoiden vääristämiseen.

Ministerit antavat myös suuntaviivoja lähestymiskieltoja koskevan asetusehdotuksen jatkoneuvotteluille. Tarkoituksena on täydentää jo hyväksyttyä rikosoikeudellista lähestymiskieltoinstrumenttia sen varmistamiseksi, että lähestymiskiellolla yhdessä EU-maassa suojattu henkilö voisi aina saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon.

Oikeusministerit saavat myös tilannekatsauksen eurooppalaisesta rikosrekisteritietojärjestelmästä. Sähköistä tietojenvaihtojärjestelmää koskeva EU:n puitepäätös on saatettava jäsenvaltioissa voimaan 27. huhtikuuta mennessä. Suomessa eduskunta on hyväksynyt puitepäätöksen edellyttämät lainmuutokset, ja niiden on tarkoitus tulla voimaan toukokuun aikana.

Oikeusministerit pyrkivät kokouksessa myös vauhdittamaan EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Suomelle EU:n mahdollisimman nopea liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen on hyvin tärkeää. Suomi korostaa liittymisen merkitystä ihmisoikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi EU:ssa.

Neuvoston on määrä torstaina hyväksyä EU:n ja Yhdysvaltojen välinen ns. PNR-sopimus, joka koskee lentomatkustajien rekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle. Tämä on mahdollista nyt, kun Euroopan parlamentti on täysistunnossaan 19. huhtikuuta antanut hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 09 1606 7896, sekä erityisasiantuntijat Sami Kiriakos (rikosoikeus), EUE, +32 2 2878 594, ja Tiina Kangas-Alku (siviilioikeus), EUE, puh. +32 2 2878 431 sekä lähestystöneuvos Tarja Långström (EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen), EUE, puh: +32 2 2878 448

Ministeri Stubb rahoituskehysneuvotteluun yleisten asioiden neuvostoon

Tiedote VNK 132/2012

Yleisten asioiden neuvostossa käsitellään tänään 24. huhtikuuta Luxemburgissa EU:n rahoituskehysten kysymyksiä, jotka koskevat yhteistä maatalouspolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa sekä Verkkojen Eurooppa -välinettä. Lisäksi neuvostossa keskustellaan erikseen koheesiopolitiikan lainsäädäntöpaketista.

EU:n monivuotisia rahoituskehyksiä eli unionin budjettia valmistellaan parhaillaan vuosille 2014–2020. Suomea yleisten asioiden neuvostossa edustaa eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

Yhteinen maatalouspolitiikka on yksi EU:n harmonisoiduimmista politiikan aloista. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet, toimenpiteet sekä mahdollinen kansallinen liikkumavara määritellään EU-tasolla. Tästä syystä käytettävissä olevalla rahoituksella on keskeinen merkitys. Komission ehdotus sisältää Suomenkin kannalta tärkeän periaatteen maatalouden säilyttämisestä kaikilla Euroopan alueilla. Suomen tavoitteena on turvata maatalouspolitiikassa maaseudun kehittämisrahoituksen reaaliarvo.

Koheesiopolitiikassa Suomelle on tärkeää Itä- ja Pohjois-Suomen erityisolosuhteiden huomioiminen. Harvaan asuttujen alueiden erityisrahoitus on keskeistä.

Komissio on esittänyt perustettavaksi uuden Verkkojen Eurooppa -välineen, jonka avulla parannetaan Euroopan liikenne-, energia- ja digitaalisia verkkoja ja rakennetaan puuttuvia yhteyksiä. Suomi suhtautuu myönteisesti aloitteeseen ja tukee sen tavoitteita. Komission esittämän rahoituksen määrä on kuitenkin liian korkea.

Kokonaisuutena Suomi katsoo, että rahoituskehysten on heijastettava kansallisten budjettien tilaa ja entisestään vahvistuvia budjettikurivaatimuksia. Suomi kannattaa kurinalaista rahoituskehysten tasoa tavoitteena noin 1 prosentin maksusitoumusmäärärahojen kokoustaso EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta ja vastaavasti noin 100 miljardia euroa komission ehdotusta matalampi menotaso. Käytännössä tämä tarkoittaisi noin 10 prosentin leikkausta komission rahoituskehysehdotuksen kokonaistasoon.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies, eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin virkamiessihteeri Satu Keskinen, valtioneuvoston kanslia, p. +358 9 1602 2451 tai +358 40 508 6722, ja lehdistöavustaja Antti Timonen, ulkoasiainministeriö, p. +358 40 590 7231 tai etunimi.sukunimi@formin.fi

EU:n ulkoministerit keskustelevat Syyriasta, Lähi-idästä ja Burmasta

Tiedote UM 93/2012

EU:n ulkoministerit kokoontuvat ulkoasiainneuvostoon 23. huhtikuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Erkki Tuomioja. Kokouksen asialista on laaja. Esillä ovat Syyria, Lähi-idän rauhanprosessi, Iran, Burma ja Afganistan. Ulkoministerit käsittelevät myös tilannetta Malissa, Sudanin ja Etelä-Sudanin alueella sekä Guinea-Bissaussa.

Neuvosto keskustelee Syyrian tilanteesta, erityisesti YK:n ja Arabiliiton edustajan Kofi Annanin rauhansuunnitelman toteutumisesta ja edistymisestä Syyrian tilanteen käsittelyssä YK:n turvallisuusneuvostossa. Esillä on myös mahdollisuus tarvittaessa laajentaa edelleen EU:n Syyrian tilanteen johdosta asettamia pakotteita. Lähi-idän rauhanprosessin näkymiin liittyen keskustelussa esillä on erityisesti palestiinalaisalueiden kehitys ja EU:n mahdollisuudet vaikuttaa mm. taloudelliseen tilanteeseen.

Ulkoministerit keskustelevat Iranin ydinohjelmaan liittyvien, viimeksi Istanbulissa 13.-14. huhtikuuta käytyjen neuvottelujen tilanteesta. Korkea edustaja Catherine Ashton vetää neuvotteluja ns. E3+3-ryhmän (Ranska, Iso-Britannia, Saksa, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina) edustajana.

Burman/Myanmarin osalta keskustellaan maan viimeaikaisesta positiivisesta poliittisesta kehityksestä liittyen uudistuksiin ja onnistuneisiin parlamentin täytevaaleihin. EU:ssa on katsottu, että on tärkeää lähettää positiivinen viesti vastauksena uudistusten toteuttamiselle. Tämän vuoksi on tarkoitus luopua suurimmasta osasta unionin asettamista pakotteista. Afganistanin osalta esillä on valmistautuminen tuleviin kansainvälisiin kokouksiin, mukaan lukien Naton huippukokoukseen Chicagossa. Keskeisimpänä teemana keskustelussa on Afganistanin turvallisuusjoukkojen kehittäminen.

Ulkoministerit keskustelevat myös Sudanin ja Etelä-Sudanin kiristyneistä suhteista, tavoitteena rohkaista osapuolia palaamaan neuvottelupöytään. Neuvoston asialistalla on myös Sahelin alueen tilanne keskittyen erityisesti Malin viimeaikaisiin tapahtumiin, sotilasvallankaappaukseen ja tätä seuranneeseen maan pohjoisosien itsenäisyysjulistukseen. Neuvosto pyrkii tukemaan Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) ponnisteluita Malin tilanteen rauhoittamiseksi. Ulkoministerit käsittelevät myös tilannetta Guinea-Bissaussa.

Lisätietoja: eurooppakirjeenvaihtajan sijainen Johanna Birkstedt, puh. +358 40 352 3556, ulkoministeri Tuomiojan diplomaattiavustaja Katja Pehrman, puh. +358 40 181 9257

Tulosta

Päivitetty 25.4.2012


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot