Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvecklingssamarbetet anses viktigt i förebyggandet av flyktingkriser - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 12.7.2016

Utvecklingssamarbetet anses viktigt i förebyggandet av flyktingkriser

Pressmeddelande 137/2016
12.7.2016

Totalt 84 procent av finländarna anser att utvecklingssamarbetet är viktigt eller ganska viktigt. Upp till 80 procent anser att utvecklingssamarbetet kan förebygga uppkomsten av flyktingkriser och minska på människors behov av att lämna sitt hemland. Finländarna uppskattar i synnerhet arbete som siktar på människors välmående och ett välfungerande samhälle såsom utbildning, vattenförsörjning, hälso- och sjukvård och utveckling av en god förvaltning.

Resultaten framgår i en enkät om utvecklingssamarbetet som publicerades den 12 juli.

”Det är glädjande att märka att finländarna inser betydelsen av utvecklingssamarbetet då det handlar om att lösa migrationskrisen och andra globala kriser. I motsats till vad man kunde sluta sig till av de allmänna stämningarna så har folk föståelse för utvecklingssamarbetet och stöder det mer än tidigare, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

”Saken har diskuterats mycket det senaste året och nu förstår man sambandet mellan att utvecklingsländerna står på egna ben och att pressen från den okontrollerade mängden flyktingar minskar. Om man lever i trygghet, har ett arbete och en utkomst, har man framtidsutsikter i sitt eget land, och behöver inte resa därifrån”.

Finländarna ser framför allt betydelsen av utvecklingssamarbetet i det långsiktiga arbetet, såsom i bekräftandet av demokrati och god förvaltning samt i utbildning och i arbete för jämställdhet.

Finländarna vill inte minska anslagen för utvecklingssamarbetet

Majoriteten av finländarna (62 procent) skulle behålla den nuvarande storleken på anslagen för utvecklingssamarbete. Antalet personer som är för ett mindre anslag har minskat från 26 procent till 18 procent sedan förra året.

Informanternas ålder, kön, utbildningsnivå och politiska ståndpunkt påverkar åsikterna i någon mån. De allra yngsta informanterna under 25 års ålder hade den starkaste tron på utvecklingssamarbetets roll i förebyggandet av flyktingkriser. Av de som har universitetsutbildning skulle 35 procent öka på anslagen medan endast 11 procent av de som har yrkesutbildning eller enbart grundskoleutbildning var av samma åsikt.

Mera information om resultaten av utvecklingssamarbetet behövs

Över hälften av informanterna (61 procent) är helt eller rätt långt av samma åsikt att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt. Förtroendet för resultaten av utvecklingssamarbetet har ändå minskat långsamt men konsekvent under de senast 15 åren.

”Nedskärningarna i anslagen för utvecklingssamarbete har nu gjorts i enlighet med regeringsprogrammet, och det är dags att rikta blicken framåt. I år ligger anslaget på dryga 800 miljoner euro. Den här undersökningen visar också att vi måste bevisa att det arbete vi gör är effektivt och ger resultat”, konstaterar Mykkänen.

”Finländarna uppskattar sådant arbete inom utvecklingssamarbetet som riktar in sig på att trygga de livsviktiga basbehoven för människor i utvecklingsländerna. Detta är till exempel utveckling av vattenförsörjning, utbildning och hälso- och sjukvård. Inom de här sektorerna syns betydelsen av hjälp ofta direkt, och även en liten ekonomisk insats kan få till stånd en betydande förbättring,” analyserar Juha Rahkonen, forskningschef vid Taloustutkimus.

Taloustutkimus intervjuade 1004 finländare över 15 år vid individuella besöksintervjuer i maj-juni. Undersökningen utfördes på uppdrag av utrikesministeriet. Utrikesministeriet har undersökt allmänhetens åsikter om utvecklingssamarbete årligen sedan början av millenniet.

Exempel från resultaten:

  • Av finländarna anser 84 procent att utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik är mycket eller ganska viktigt (2015: 87 procent) och 13 procent att det inte är särskilt eller inte alls viktigt (2015: 12 %).
  • Av medborgarna litar 80 procent på att utvecklingssamarbetet kan förebygga flyktingkriser, och 24 procent anser att utvecklingssamarbetet avsevärt kan förebygga flyktingkriser.
  • Enligt medborgarna är de viktigaste medlen för att förebygga flyktingkriser att stöda demokrati, en god förvaltning, jämlikhet och utbildning via utvecklingssamarbete samt fredsmedling.
  • Av dem som svarade anser 18 procent att anslagen för utvecklingssamarbete ska ökas (2015: 11 procent), 62 procent att de ska bibehållas oförändrade (2015: 61 procent), 18 procent att de ska minskas (2015: 26 procent) medan 2 procent inte har någon åsikt (2014 3 procent).
  • Av dem som svarade anser 61 procent att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt medan 31 procent är av annan åsikt.
  • Det humanitära bistånd som Finland ger anses vara mycket eller ganska viktigt av 84 procent av finländare (2015: 90 procent), och inte särskilt eller inte alls viktigt av 15 procent (2015: 8 %).
  • Av medborgarna har 34 procent hört om FN:s nya mål för hållbar utveckling. De mål som finländarna anser viktigast är utrotande av hunger, säkerställande av tillgång till rent vatten och ett hälsosamt liv och välmående för alla.
  • Den viktigaste verksamhetsformen hos det finska utvecklingssamarbetet anses vara det arbetet som görs genom Europeiska unionen (25 procent), (2015: humanitärt bistånd 34 procent). Bistånd inom den privata sektorn ansågs vara minst viktigt.
  • Det mest effektiva sättet att som privatperson stöda utvecklingsländer är enligt 58 procent av finländarna att betala skatt (2015: 52 procent).
  • Forskningsrapporten om finländarnas åsikter om utvecklingssamarbetet 2016 och rapporter från tidigare år (på finska)

Ytterligare information: Juho Rahkonen, forskningschef vid Taloustutkimus, tfn 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi,

Suvi Aherto, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 050 349 6121
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.7.2016


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter