Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

EU parantaa lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua - Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 24.10.2017

EU parantaa lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua

Kuva: Euroopan unioni
ESPSCO delegaatio (Kuva: European Union)
Suomen delegaatio ministeri Jari Lindströmin johdolla Luxemburgissa järjestetyssä työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa 23. lokakuuta.

EU:n työministerit pääsivät 23. lokakuuta yhteisymmärrykseen lähetettyjen työntekijöiden työehtoja säätävän direktiivin muutoksista. Jatkossa lähetetty työntekijä olisi muun muassa oikeutettu samaan palkkaan samasta työstä kuin asemamaan työntekijä.

– Saavutettu yhteisymmärrys on tärkeä askel lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen aseman ja yritysten tasapuolisten kilpailuedellytysten edistämiseksi EU:ssa, sanoo Suomea työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokouksessa Luxemburgissa edustanut työministeri Jari Lindström.

Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka yhdessä valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan tarjotessaan rajat ylittäviä palveluita. Suomessa lähetettyjä työntekijöitä on paljon esimerkiksi rakennusalalla.

Lähes puoleen yöhön kestäneiden neuvottelujen vaikeimmat kysymykset koskivat pitkäkestoisia lähettämisiä, maantieliikenteen kuljetusten sääntelyä sekä siirtymäaikaa uusien säännösten soveltamiselle.

Yli 12 kuukautta kestävät lähettämiset

Neuvosto päätti, että pitkään kestävissä lähettämisissä (yli 12 kuukautta) tulee lähetettyyn työntekijään soveltaa yhdenvertaista kohtelua työntekomaan kansalaisten kanssa. Yhdenvertaista kohtelua ei kuitenkaan sovelleta työsuhteen solmimista ja päättämistä koskeviin asioihin eikä ammatillisiin lisäeläkkeisiin. 12 kuukauden aikaa voidaan palveluntarjoajan ilmoituksen perusteella pidentää 18 kuukauteen.

Lähetetyn työntekijän palkkaus

Lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työehtojen alaa laajennetaan vaatimalla samojen palkkaussääntöjen soveltamista lähetettyihin työntekijöihin kuin työntekomaan työntekijöihin. Tähän pyritään muuttamalla vähimmäispalkan käsite korvaus-käsitteeksi. Laajennus ei aiheuta muutoksia Suomessa, vaan lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät jatkossakin lain ja yleissitovien työsopimusten mukaan.

Uutena EU-tason velvoitteena työantajalla tulee olemaan velvollisuus kustantaa lähetetylle työntekijälle työntekomaassa matkustamiseen, majoitukseen ja ruokailuun liittyvät kustannukset. Kustannukset, jotka aiheutuvat alkuperämaasta tilapäiseen työntekomaahan lähettämisestä, jäävät alkuperämaan säännöksien ja työsopimuksessa sovittujen ehtojen piiriin.

Kuljetusalaa koskevat kirjaukset

Neuvoston saavuttamassa kompromississa lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiiviä sovelletaan maantieliikenteeseen vasta, kun alan erityissääntelyn säännöksistä on sovittu ja ne tulevat voimaan. Ennen tätä maantieliikenteeseen sovelletaan nykyisiä sääntöjä.

Siirtymäaika säännösten soveltamiselle

Neuvotteluissa sovittiin neljän vuoden ajasta uusien säännösten soveltamiselle.  Euroopan parlamentin odotetaan tällä viikolla vahvistavan kantansa lähettämistä koskevan direktiivin uudistamiseksi, minkä jälkeen neuvosto ja parlamentti aloittavat kolmikantaneuvottelut direktiiviuudistuksen viimeistelemiseksi.

Kohti sosiaalisempaa Eurooppaa

Neuvosto hyväksyi myös ehdotuksen julistukseksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Pilari määrittelee 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan oikeudenmukaisia ja moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä.


Lisätiedot:
Neuvoston tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.10.2017


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot